c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 grudzień 2012
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)
 
Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
 
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)
 
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 17, 5 mln euro.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2
w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 27 września 2012 r.)
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 27 września 2012 r.)
 
Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r.

• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
• do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
25 lutego 2013 r. o godz. 1500
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.wfos.szczecin.pl
 
Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 grudzień 2012