c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 grudzień 2012
Zakończyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Jak powiedział prezes funduszu Jacek Chrzanowski – najlepszym dowodem na to, że warto organizować tego typu konferencje jest frekwencja. Na liście obecności zarejestrowało się blisko 300 osób z czego ok. 100 to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci z całego województwa.
Konferencja jako forum dyskusyjne ma być pomocna w skutecznym pozyskiwaniu sposobów finansowania inwestycji zarówno w oparciu o środki krajowe, jak i unijne. Szkolenie skierowane było głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które realizują działania w ramach ochrony środowiska. Pomocą dla Beneficjentów Funduszu służyli także zaproszeni prelegenci, tj. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego czy Banków, które na mocy umów zawiązanych z WFOŚiGW w Szczecinie udzielają preferencyjnych kredytów na inwestycje środowiskowe. Istotnym elementem konferencji było wskazanie źródeł finansowania inwestycji w oparciu środki krajowe Narodowego i Wojewódzkich Funduszy oraz środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko.
Wśród prelegentów znaleźli się min. Marszałek Andrzej Jakubowski, który mówił o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz regionalnych programach Urzędu Marszałkowskiego – PROW i  RPO. Dyskusje trwały o wielkich, unijnych pieniądzach, które już wykorzystano i o tych, po które będzie jeszcze można sięgać. W Kołobrzegu pojawili się również m.in.: wojewoda Marcin Zydorowicz i wiceminister Stanisław Gawłowski, który mówił o tym, że przygotwany przez Ministerstwo Środowiska projekt założeń projektu ustawy – Prawo wodne przewiduje dokonanie zasadniczych zmian w większości obszarów regulowanych przez tę ustawę. Zaproponowane zmiany obejmują wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie m.in.:
 
•    struktury organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, obejmujący także rozdzielenia kompetencji w zakresie inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych;
•    finansowania gospodarki wodnej ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia dwóch nowych państwowych osób prawnych gromadzących i wydatkujących środki publiczne i określeniem źródeł przychodów tych osób prawnych;

Jednym z prelegentów był także Sławomir Kiszkurno (Liga Ochrony Przyrody), zapowiadający aktywną promocję i edukację w kwestii "śmieciowych" nowinek, tymczasem Maria Bartczak, dyrektor TVP w Szczecinie, zapowiedziała akcję informowania o tym, co będzie oznaczać dla zwykłego Kowalskiego przejście z nadawania analogowego na naziemne cyfrowe.
Podczas konferencji zaprezentowane zostało także nowe logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązujące do 20 - lecia istnienia Funduszu.

Prezentacje prelegentów:

1. Stanisˆław Gawłˆowski- Reforma Gospodarki Wodnej
2. Andrzej Jakubowski - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalne programy Urzędu Marszałkowskiego - PROW, RPO
3. Marcin Zydorowicz- Współpraca Urzędu Wojewódzkiego z WFOŚiGW w Szczecinie w kontekście środków wydatkowanych przez PJB
4. M. Bartczak, M. Zydorowicz, J. Chrzanowski - Cyfryzacja TV
5. Sławomir Kiszkurno -  Nowa ustawa śmieciowa - wdrażanie w regionie zachodniopomorskim w 2013
6. Jacek Chrzanowski - Nowe zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie z uwzględnieniem zapewnienia wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach POIiŚ.
7. Julia Majewska - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - środki unijne na infrastrukturę ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim.
8. Dawid Brzozowski - POIiŚ - podsumowanie inwestycji realizowanych w województwie zachodniopomorskim.
9. Michaˆł Durka - Realizacja inwestycji przeciwpowodziowych ze środków krajowych i zagranicznych w tym POIiŚ.
10. Jarosˆaw Roliński - NFOŚiGW w systemie finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie POIiŚ
11. Mariusz Klimczak - Projekt finansowania budowy domów jednorodzinnych z uwzględnieniem urządzeń wykorzystujących OZE
12. Zbigniew Zychowicz - Uwarunkowanie i potencjalne efekty budowy klastra drzewnego w województwie zachodniopomorskim.
13. Jerzy Sarnowsk - Koncepcja programu ochrony jezior "Nasze jeziora - naszą sprawą"
14. Sebastian Kaczmarek - Konkurs azbestowy WFOŚiGW w Szczecinie - podsumowanie tegorocznych naborów, szczegóły konkursu w 2013 roku.
15. Radosˆław Mackiewicz - Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody - zasady naboru projektów do dofinansowania w roku 2013
16. Cecilia Ruud -Prezentacja metody zwalczania Barszczu Sosnowskiego
17. Piotr Podębski - EKO Kredyty udzielane przez BOŚ a dofinansowane przez WFOŚiGW. Dopłaty do kapitału i oprocentowania na zapewnienie wkładu własnego do POIiŚ
18. Wiktor Laczowicz - Współpraca WFOŚiGW w Szczecinie z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku
19. Tomasz Bobin - Podsumowanie projektu POIiŚ: "Ochrona brzegu morskiego  w Kołobrzegu - po wyboistej drodze do celu"
20. Tomasz Uciński - Doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami  w woj. zachodniopomorskim na bazie współpracy Miasta Koszalin z gminami Powiatu Koszalińskiego. Wdrażanie ustawy śmieciowej z uwzględnieniem środków pozyskanych z POIiŚ
21. Mariusz Adamski - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - POIiŚ działanie 2.1
22. Andrzej Miluch - Informacja WIOŚ w Szczecinie na temat zamykania składowisk odpadów komunalnych
23. Jolanta Kamińska - Borak- POIiŚ. Gospodarowanie odpadami w regionie na przykładzie Celowego Związku Gmin RXXI

 

height: 427px; width: 640px
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 grudzień 2012