c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 październik 2012

Mają temu zapobiec wrota sztormowe na Kanale Jamneńskim i wał przeciwpowodziowy. Umowę na dofinansowanie inwestycji realizowanej ze środków unijnych podpisali w poniedziałek (22.10 br.) dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Tomasz Płowens oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski. Koszt zadania to prawie 30 milionów złotych. Ponad 23 miliony pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Priorytetu II, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania: „Etap I – modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej” towarzyszyła konferencja prasowa, w której udział wzięli Minister Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie Tomasz Płowens oraz zastępca wójta gminy Mielno Czesław Zdrojewski i Senator RP Piotr Zientarski.

Wzmocnienie brzegu jeziora Jamno i Kanału Jamneńskiego ma zapobiec kłopotom powodziowym na terenie gminy Mielno. Pomocne mają być również wrota sztormowe, czyli swoista śluza, zamykająca się, gdy na morzu panuje sztorm. Wrota zapobiegać będą gwałtownym wzrostom poziomu wód w jeziorze spowodowanym przedostaniem się do niego wód cofkowych z morza. Unormują również przepływ wód gruntowych między jeziorem a morzem, co umożliwi stabilne umiejscowienie w gruncie tzw. soczewki wody słodkiej, obszaru wody gruntowej koniecznej do funkcjonowania roślinności porastającej mierzeję.  
Inwestycja pozwoli również na zapewnienie większego bezpieczeństwa przeciwerozyjnego na odcinku zanikających plaż.
Bezpieczniejsza stanie się także sama Dzierżęcinka, która wylewa podczas zwiększonych opadów. Zgodnie z założeniami wzdłuż brzegu jeziora Jamno, po jego północnej stronie, ma pojawić się wał przeciwpowodziowy. Wzmocnione mają być także brzegi Kanału Jamneńskiego.
Inwestycja jest I Etapem przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”. W ramach projektu wykonane zostanie obwałowanie od północnej strony Jeziora Jamno, co zapobiegnie przedostawaniu się wód słodko-wodnych z jeziora na teren mierzei. Stanowić to będzie bezpośrednie zabezpieczenie brzegów przed znaczącym osłabieniem stateczności brzegów morskich i zasoleniem gleb w tym obszarze. Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane wrota sztormowe na kanale jamneńskim, które wpłyną na ustabilizowanie przepływu wód między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno.
Projekt zakończy się w 2013 roku. Dzięki tej inwestycji uda się zabezpieczyć nadmorskie plaże na odcinku 6 km.AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 listopad 2012