c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 sierpień 2012
Instytucja Zarządzająca POliŚ wprowadziła autokorektę do Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Rozdziału 6.1.5. W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Ministerstwo Środowiska do obowiązujących od 26 kwietnia 2012 r. Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz w celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów IZ POIiŚ skorygowała zapisy Zasad promocji projektów (...).
W wyniku przeprowadzonej analizy usunięto z dokumentu zapis mówiący o niedopuszczalnym opatrywaniu znakami dokumentów lub działań Informacyjnych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dookreślono, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu. Powyższa zmiana wynika z ponownego przeanalizowania przez IZ POliŚ przypadków, w których mogą wystąpić utrudnienia wynikające z wykonywania obowiązków przez beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczania dokumentów dotyczących realizacji projektu.
 
Elektroniczna wersja dokumentu w trybie rejestruj zmiany.
Jednolita wersja dokumentu.

Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu wchodzi w życie z dniem podpisania pisma IZ POIiŚ  informującego o dokonanej korekcie. Data obowiązywania Zasad promocji projektów (...) pozostaje bez zmian tj. od 26 kwietnia 2012 r.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 sierpień 2012