c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 marzec 2012

Rozpoczął się nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór potrwa od 30 kwietnia do 18 czerwca br. Na konkurs przeznaczono kwotę 162 mln euro. 

  

Minister Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym
o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012)

 
Alokacja na konkurs
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności wynosi 162 mln euro.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)
 

Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r.
• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
• do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
UL. SOLSKIEGO 3
71-323 SZCZECIN

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
18 czerwca 2012 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
  oraz www.wfos.szczecin.pl


Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012