wfos

Opublikowano: 23 październik 2011

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:
·         Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2
w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 9 sierpnia 2011 r.)
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 9 sierpnia 2011 r.)
 
Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.
·      do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
16 stycznia 2012 r. o godz. 1500
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
 
 
Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012