c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 październik 2011

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, w dniu 26 września 2011 r. zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu dla działania 1.1. POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

 

Kolejna aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 jest związana z planowanym przekazaniem dodatkowych środków na realizację I priorytetu POIiŚ, korzystnym kursem euro oraz powstaniem oszczędności poprzetargowych na realizowanych obecnie projektach.
W związku z powyższym rozszerzono podstawową listę rankingową o kolejne 22 projekty z listy rezerwowej. Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia, otrzymają potwierdzenia o dofinansowaniu lub rekomendacje Instytucji Pośredniczącej POIiŚ na podstawie, których wnioskodawcy będą mogli zawrzeć umowy o dofinansowanie.
Ponadto, jeden z wnioskodawców – Gmina Czersk, wycofał z konkursu projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”. Zmianie uległy również koszty niektórych projektów znajdujących się na liście w wyniku modyfikacji wprowadzonych we wnioskach o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.
W efekcie na liście rankingowej znajdują się 43 projekty podstawowe na łączną kwotę dofinansowania 1,95 mld zł oraz 14 projektów rezerwowych na łączną kwotę dofinansowania 365,1 mln zł.

Plik do pobrania:
Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009, stan na dzień 26 września 2011 r. 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012