c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 maj 2011

 ZalecenieIZ POIIŚ w sprawie stosowania kryteriów pozacenowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia

 
W toku wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stwierdziła, iż w zakresie przygotowania i weryfikacji ocen oddziaływania na środowisko w projektach indywidualnych realizowanych w sektorze transportu, występują uchybienia w dokumentacji środowiskowej tych przedsięwzięć w dużej mierze wynikające ze stosowania wyłącznie kryteriów cenowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na przygotowanie ww. opracowań. W tych przypadkach rekomendowano odpowiednim beneficjentom wprowadzenie systemu stosowania jakościowych kryteriów oceny opracowania dokumentacji środowiskowej.
W tym kontekście IZ PO IiŚ zaproponowała, żeby w ramach realizacji jej zaleceń skorzystać ze wskazówek zawartych w dokumencie pt. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument został opublikowany pod adresem:    http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/20100720_Kryteria_wyboru_ofert_pozacenowe.pdf. Zawarte w dokumencie wytyczne nie mają charakteru wiążącego – zawierają jedynie przykłady i dobre praktyki do wykorzystania w zakresie formułowania pozacenowych  kryteriów oceny ofert, m.in. dla zamówień na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (w tym dokumentacji OOŚ). W związku z powyższym IZ PO IiŚ rekomenduje częstsze stosowanie kryteriów pozacenowych, które wprawdzie może spowodować wybór ofert droższych, ale za to lepiej odpowiadających potrzebom zamawiającego. W konsekwencji stosowanie ww. kryteriów może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania funduszy europejskich wydatkowanych w ramach PO IiŚ.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012