c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 maj 2011
Aktualizacja dokumentacji dotyczącej wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
 
Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl, w zakładce Dokumenty i wytyczne opublikowana została znowelizowana wersja dokumentu pn. Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator.) 
Zmiana taryfikatora obejmuje doprecyzowanie części opisowej, poprzez uwzględnienie w jej treści zalecenia o następującym brzmieniu:
„(…) Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50% wartości wskaźnika wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie zostały przypisane stawki korekt wyrażone w postaci przedziałów. W ich przypadku minimalny poziom korekty został bowiem wskazany wprost jako dolna granica przewidzianego przedziału. Do wspomnianych wcześniej okoliczności uzasadniających obniżenie zalecanego poziomu korekty zaliczyć należy m.in. poziomy korekt, które w analogicznych jak rozpatrywane przypadkach naruszeń zaproponowane zastały w raportach z przeprowadzonych audytów Komisji Europejskiej (…)”.
 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE należy traktować jako wiążące wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR. 
Stosowanie tych przepisów powinno znaleźć zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych przypadków naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych, w których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012