c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011)
 

 

I.                     Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 10 stycznia 2011 do 14 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 14 lutego 2011 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

II.                   Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

III.                 Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1 oraz 2.2
w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.)

 

IV.                Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 oraz 2.2
w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.)

 

V.                  Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 15 czerwca 2010 r.

VI.                Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

 

 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
  – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 30 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs 5/PO IIiŚ/2.1/01/2011 - istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie konkursu), działanie 2.2
  – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych
  i ochrona brzegów morskich - 40 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011
  - istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie konkursu)

 

VII.              Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

 

VIII.            Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

IX.                Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

X.                  Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI.                Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII.              Lista wymaganych załączników

 

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

1.        II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

 1. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 2. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

a.        Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

 Pobierz plik

 

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

1.        II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

 1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 2. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

a.        Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012