c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 październik 2010
W piątek 8 października Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem nowych uregulowań jest zapewnienie powiatom i gminom możliwości udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – przede wszystkim osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub przedsiębiorcom.
Podmioty te utraciły prawo otrzymywania ekodotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 stycznia 2010 r. w wyniku przyjętej 20 listopada 2009 r. zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, na mocy której zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których środki przeszyły do dyspozycji odpowiednio starostów i wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast). W świetle obowiązującej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. nie jest możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym – było to natomiast możliwe przed reformą tej ustawy, gdy finansowanie odbywało się z budżetów – nieistniejących już – powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których budżety były również zasilane z opłat i kar środowiskowych.
Jeżeli Senat nie zgłosi uwag do obecnego projektu nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska ma ona szansę trafić pod podpis Prezydenta jeszcze w październiku. Prezydentowi przysługuje 14 dni na podpisanie lub odrzucenie noweli – jeśli ją podpisze, czeka ją jeszcze 14-dniowe vacatio legis. Znowelizowana ustawa nie określa trybu postępowania przy udzieleniu dotacji ani sposobu jej rozliczania – rady powiatów oraz gmin będą musiały je zdefiniować w uchwałach.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012