c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2010
W związku z zakończonym procesem aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przypominamy, że w przypadku nowych projektów umieszczonych na liście projektów indywidualnych istnieje obowiązek zawarcia pre-umów z beneficjentami tych projektów.

W możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia publikacji zaktualizowanej listy. Ostateczny termin na zawarcie pre-umów upływa z dniem 30 września 2010 r.

Informujemy, że zawarcie pre-umów nie obowiązuje projektów, dla których beneficjenci deklarują złożenie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją przed upływem ww. terminu na zawarcie pre-umowy. W przypadku gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien wystąpić do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za podpisywanie pre-umów (IP lub IW).
W sytuacji nie wywiązania się przez beneficjenta w określonym terminie z obowiązku złożenia pełnej dokumentacji, beneficjent powinien podpisać pre-umowę zgodnie z Wytycznymi, gdyż w przeciwnym wypadku projekt zostanie usunięty z Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o obowiązku zawierania pre-umów z beneficjentami projektów z listy podstawowej jak i rezerwowej. Przypominamy, ze nowe projekty włączone na zaktualizowaną listę zostaną objęte jednolitym systemem zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012