c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 sierpień 2010
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało "Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ" (wersja 3.0). Zmodyfikowana wersja uwzględnia zmiany w związku z wejściem w życie 25 czerwca 2010 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012