c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 lipiec 2010
6 lipca br. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu dla działania 1.1. POIiŚ. Aktualizacja nastąpiła w wyniku zakończenia oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie, do której IP powołała zespoły ekspertów. Ponadto, przeprowadzono weryfikacji punktacji przyznanej projektom podczas oceny merytorycznej I stopnia dokonanej przez IW.
Zakończyła się również procedura odwoławcza od wyników oceny formalnej oraz merytorycznej I stopnia projektów, które nie znalazły się na liście rankingowej lub uzyskały status projektu rezerwowego. W wyniku procedury odwoławczej trzy projekty zostały ocenione pozytywnie oraz uzyskały minimum 60% punktów według kryteriów merytorycznych I stopnia. Są to następujące projekty:
* Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska
* Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko
* Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin
W wyniku oceny merytorycznej II stopnia zmianie uległ koszt całkowity oraz wartość dofinansowania większości projektów znajdujących się w ocenie. W efekcie na podstawowej liście rankingowej znalazło się więcej projektów, niż na liście zatwierdzonej 21 stycznia br.
W związku z tymi zmianami Instytucja Pośrednicząca dokonała aktualizacji listy rankingowej obejmującej projekty, który przeszły ocenę formalną oraz uzyskały minimum 60% punktów według kryteriów merytorycznych I stopnia, w rezultacie zmianie uległa kolejność projektów na liście, przy czym żaden z projektów podstawowych nie zmienił statusu na rezerwowy.

 

Lista rankingowa...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012