c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 czerwiec 2010
W czerwcu 2010 r. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał zaktualizowany dokument Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III. Dokument określa zakres wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, etapy oceny wniosków o dofinansowanie oraz tryb postępowania w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do projektów znajdujących się na Liście projektów indywidualnych.

Aktualizacja dokumentu związana jest z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów w ramach POIiŚ oraz doświadczeń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających w zakresie oceny projektów indywidualnych.


Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012