c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 czerwiec 2010
24 czerwca 2010 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym L 158 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.
Najistotniejszą zmianą dla środowiskowych projektów jest podniesienie progu dla dużych projektów w sektorze środowiska.
Obecnie artykuł 39 rozporządzenia określa , że:
W ramach programu operacyjnego lub programów operacyjnych EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z szeregiem robót, działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiadają jasno określone cele i których całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR (zwane dalej „dużym projektem”).
Biorąc pod uwagę, że w przypadku dużych projektów decyzje o dofinansowaniu wydaje Komisja Europejska, to podwyższenie progu z 25 mln euro do 50 mln euro przyczyni się do skrócenia procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012