c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 czerwiec 2010
11 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu. Jego koszt całkowity to ponad 47 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi około 23 mln zł. Beneficjentem projektu jest Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Powiatu Białogardzkiego poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki Parsęty od miejscowości Osówko przez Gminy Połczyn Zdrój, Tychowo i Białogard - aż do portu w Kołobrzegu. Ponadto projekt ma na celu zmniejszenie częstotliwości wylewów wód wezbraniowych na tereny zurbanizowane miast Białogard, Karlino i Kołobrzeg, spłaszczenie fali powodziowej oraz poprawienie warunków produkcji rolniczej w dolinie rzeki poprzez zwiększenie naturalnej retencji doliny Parsęty oraz zwiększenie możliwości szybkiego usunięcia wód z polderów.

W ramach projektu zostaną wykonane roboty związane z:
- wyremontowaniem 6,5 km koryta rzeki,
- odbudowaniem 11 km wałów przeciwpowodziowych,
- przebudową 2 stopni wodnych,
- wybudowaniem budowli regulującej przepływ.
Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa funkcjonowania korytarza ekologicznego rzeki Parsęty. Modernizacja istniejącej infrastruktury i jej rozbudowa przyczyni się w sposób znaczący do zmniejszenia dynamiki wody powodziowej oraz zmniejszenia jej niszczącego działania na zagrożone miejscowości.
W wyniku realizacji projektu zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową 80 218 osób, 13 140 podmiotów gospodarczych, 64 szkoły oraz 7125 ha powierzchni terenów przyległych do rzeki Parsęty.
Projekt Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012