c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 kwiecień 2010

W związku z ostatnią zmianą Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością doprecyzowania niektórych pojęć pojawiających się w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” („taryfikatorze”), przeprowadzono jego nowelizację.

Została ona zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską 7 kwietnia 2010 r. Zmiany objęły aktualizację artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych, które wskazane są w tabelach będących załącznikiem do „taryfikatora”. Rozszerzono również katalog potencjalnych nieprawidłowości o istotne przypadki dotychczas nieuwzględnione w tabelach takich jak np. przesłanki unieważnienia umowy w trybie art. 146 ust. 1 Ustawy. Ponadto usunięto z tabel I i II naruszenia nr 36 i 37, a z tabeli III naruszenia nr 4 i 5. Poza tym rozszerzono tabelę IV o naruszenie nr 6 z tabeli 1 oraz wprowadzono przedziały procentowe dla naruszeń 12 i 14 w tabeli I.

W części opisowej „taryfikatora” doprecyzowano jego funkcję, uszczegółowiono opis metody szacowania nieprawidłowości i kwoty należnej korekty finansowej, a także podkreślono potrzebę weryfikacji tzw. zamówień podprogowych pod kątem zgodności z ogólnymi zasadami traktatowymi.

Pismo MRR...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012