c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 marzec 2010

1 marca br. w koszalińskiej siedzibie WFOŚiGW na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego, podpisano umowę dofinansowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów". Gmina Trzebiatów otrzyma ponad 11 milionów złotych unijnego dofinansowania, które pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent: Gmina Trzebiatów
Czas realizacji projektu: 2007- 2012

Całkowita wartość projektu: 22.595.216,47 zł
Dofinansowanie ze środków UE : 11 148 101,77 zł
 
W ramach projektu przewiduje się:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,53 km w Trzebiatowie w ulicach: 3-go Maja, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, Dolnej, Małej Kolejki, Środkowa, Żeromskiego, Jaromin, Długa, Kasprowicza, Osiedlowa, Nowotki, Kwiatowa, 8-go Marca, Dąbrówki, Ogrodowa, Plac Lipowy, Lipowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Witosa, Kopernika, II Pułku Ułanów (łącznik sieci). Sieć kanalizacyjna obejmuje również 5 przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi.
b) budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 3,63 km w Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, 3 Maja, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Kasprowicza częściowo, Nowotki, 8 Marca, Kilińskiego, Sarnia.
c) budowę kompostowni osadów nadmiernych produkowanych w procesie oczyszczania ścieków przy oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Zakres zadania obejmuje budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie wraz z placami, wiatą stalową, oświetleniem terenu, kanalizacją sanitarną i deszczową. Do obsługi kompostowni przewiduje się zakupienie następujących urządzeń peryferyjnych: rozdrabniarko-mieszarki, przerzucarki, przesiewarki oraz ładowarki.
 
Inwestycja przyczyni się do:
• poprawy jakości środowiska naturalnego w dorzeczu Regi,
• zapewnienia spełnienia przez aglomerację Trzebiatów wymagań zawartych w Dyrektywie 91/271/EEC oraz prawie polskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
• poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków rozwoju gospodarczego,
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
• poprawa warunków bytowych mieszkańców regionu.
 
W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1968 osób oraz około 100 podmiotów gospodarczych, przez co stopień skanalizowania miasta Trzebiatów wzrośnie o 11,6% (z 81,7% na 93,3%).
 

Od lewej: Burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski  Od lewej: Burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski  Moment podpisania umowy dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”  Moment podpisania umowy dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”  Moment podpisania umowy dofinasowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów”

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012