c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 luty 2010

15 lutego br.  w Koszalinie podpisano umowę dofinasowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno". Jest to kolejny projekt po Rewalu, Wałczu, Goleniowie i Mielnie, który otrzymał unijne dofinasowanie.

 

Beneficjent: Gmina Dębno
Przewidywany okres realizacji projektu: 2010-2012 Wartość całkowita projektu: 20.859.272,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 14.913.160,95 zł

Projekt zakłada wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 32.667 km oraz budowę 47 przepompowni ścieków. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębiańska oraz Ostoja Gogolice-Kosa. Celem inwestycji jest likwidacja istniejących szamb, zbiorników bezodpływowych i odpływowych wraz z przewodami kanalizacyjnymi. W efekcie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie 2746 osób.

Projekt obejmuje wybudowanie:
1. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Dolsk i na trasie z m. Dolsk do m. Ostrowiec gm. Dębno, oraz w Ostrowcu i na trasie z Ostrowca do Barnówka gm. Dębno; Ścieki odprowadzane będą do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej m. Więcław;
2. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Barnówko oraz kanalizacji tłocznej na trasie z m. Barnówko do m. Więcław;
3. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Gminy Dębno w m. Mostno i Więcław wraz z przesyłem do Dębna. Planowane przedsięwzięcie ma na celu uzbrojenie wsi Mostno i Więcław w sieć kanalizacji sanitarnej, która spowoduje likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych;
4. sieć kanalizacji sanitarnej zapewniającej przesył ścieków do m. Dębno, a następnie do oczyszczalni;
5. sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Tartacznej, Racławickiej, Bocznej i Chrobrego w m. Dębno oraz budowę przepompowni ścieków sanitarnych.

Realizacja projektu podniesie wskaźnik mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji o 7% czyli do poziomu 83,50%. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego, Polska powinna zrealizować Dyrektywę 91/271/EWG z dnia 21 maja 2001 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych polegającą na tym, że do 31 grudnia 2010 r. nastąpi redukcja na poziomie 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych. Całkowita zgodność z zapisami dyrektywy powinna zostać osiągnięta do 31 grudnia 2015 r.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód i do gleby, co przyczyni się do:
• wyeliminowania degradacji obszarów chronionego krajobrazu,
• ochrony terenów przyrodniczo cennych (rezerwat Czapli Ostrów, stanowiska żółwia błotnego i orła bielika),
• poprawy stanu czystości i stanu sanitarnego systemu rowów melioracyjnych,
• polepszenia stanu sanitarnego rzek i jezior w zlewni,
• wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia wód wgłębnych, potencjalnych i istniejących lokalnych źródeł wód podziemnych, zaopatrujących w wodę mieszkańców,
• redukcji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.
 

Od lewej: Piotr Jedliński (Sekretarz Miasta Koszalin), Andrzej Jakubowski (Z-ca Prezydenta Miasta Koszalin), Jacek Chrzanowski (Prezes WFOŚiGW w Szczecinie), Piotr Downar (Burmistrz Dębna)  Moment podpisania umowy dofinasowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno" Moment podpisania umowy dofinasowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno"  Wzajemne gratulacje świeżo upieczonych beneficjentów POIiŚ. Na pierwszym planie Andrzej Jakubowski i Piotr Downar

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012