c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 luty 2010

Dnia 15 lutego br. w Urzedzie Miasta Koszalin podpisano umowę dofinasowania zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I". Inwestycja wpisuje sie w I oś priotytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Gospodarka wodno-ściekowa"

Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin

 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2007-2011

Wartość całkowita projektu: 12.478.405,99 zł
Kwota dofinansowania z UE: 5.991.812,53 zł

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej w Koszalinie. Projekt wpisuje się w działania objęte Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach I osi priorytetowej: gospodarka wodno-ściekowa. Celem głównym priorytetu jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem przedsięwzięcia jest ochrona zasobów przyrodniczych i naturalnych poprzez rozwiązanie problemu systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Koszalina. Dzięki realizacji projektu do nowo wybudowanej sieci sanitarnej przyłączone zostaną 1334 osoby a do sieci wodociągowej 382.

Realizacja projektu przyczyni się do:
• polepszenia jakości życia mieszkańców - beneficjentów końcowych projektu;
• poprawy jakości środowiska naturalnego i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, poprzez zlikwidowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarnego, wynikającego z niedoboru wody przeznaczonej do picia i zanieczyszczenia środowiska ściekami;
• zapewnienia spełnienia przez aglomerację Koszalin wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) 1086/2006 - wzmocnienie spójności społecznej i ekonomicznej na rzecz promowania trwałego rozwoju całego miasta Koszalina;

Projekt obejmie:
1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Koszalinie w rejonie ulic: Szczecińskiej, Sarzyńskiej, Połczyńskiej, oraz osiedli Sarzyno i Wilkowo,
2. modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w rejonie ulic: Żwirowej, Piaskowej, Racławickiej, Tuwima, Hanki Sawickiej, Zgody, Brzozowej, Podgrodzia, Jana z Kolna, Moniuszki oraz Kaszubskiej,
3. budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szczecińskiej,
4. budowę sieci wodociągowej w rejonie osiedli Sarzyno i Wilkowo.

Przewidziane do wybudowania sieci i obiekty budowlane kanalizacyjne i wodociągowe obejmują:
• sieć sanitarną o łącznej długości 5,48 km oraz 2 przepompownie ścieków;
• sieć sanitarną (modernizacja) o łącznej długości 3,63 km;
• sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,67 km;
• sieć wodociągową o łącznej długości 1,75 km;

 

Od lewej: Piotr Jedliński (Sekretarz Miasta Koszalin), Andrzej Jakubowski (Z-ca Prezydenta Miasta Koszalin), Jacek Chrzanowski (Prezes WFOŚiGW w Szczecinie), Piotr Downar (Burmistrz Dębna)  Moment podpisania umowy dofinasowania zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I"  Moment podpisania umowy dofinasowania zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I"  Z-ca Prezydenta Andrzej Jakubowski przyjmuje gratulacje od Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Jacka Chrzanowskiego
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012