c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 styczeń 2010

We wtorek 5 stycznia br. sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym tematem spotkania był poziom wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

 

Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. najważniejsze informacje na temat wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu osi priorytetowych tego programu. Obejmują one gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom, wsparcie dla przedsiębiorstw na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Realizacja projektów w sektorze środowiska w ramach POIiŚ jest finansowana ze środków Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dotychczas (według stanu na 5 stycznia 2010 r.) w ramach pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ ogłoszono 40 konkursów, na które zgłoszono 928 projektów na łączną kwotę ponad 35,8 mld zł. Beneficjenci projektów umieszczonych na liście projektów kluczowych złożyli 41 wniosków o dofinansowanie, w tym 7 projektów z tzw. „zamrażarki”, czyli projektów, na które zabrakło środków w latach 2004-2006. Wydano łącznie 250 potwierdzeń MŚ/decyzji KE o przyznaniu dofinansowania dla projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości blisko 4,2 mld zł. Na ich podstawie instytucje wdrażające (NFOŚiGW, CKPŚ oraz 16 wfośigw) zawarły z beneficjentami 201 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  z funduszy UE w wysokości ponad 6,5 mld zł. W ramach dotacji rozwojowej Ministerstwo Środowiska przekazało ponad 392 mln zł na konta Instytucji Wdrażających. Na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę prawie 130 mln zł. W formie zaliczek wypłacono ponad 134 mln zł.

Należy podkreślić, że spośród innych sektorów ujętych w programie, wdrażanie projektów środowiskowych, pomimo ich dużej różnorodności i stopnia skomplikowania, przebiega najsprawniej. Podjęta przez ministerstwo decyzja o organizacji wyboru projektów w trybie konkursowym wpłynęła pozytywnie na mobilizację wnioskodawców i pozwoliła na wybór najlepszych projektów.

Zaprezentowano ponadto dane dotyczące dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszu Spójności (perspektywa finansowa 2004-2006). Realizacja projektów środowiskowych FS 2000-2006 wymaga przeprowadzenia 1263 postępowań o udzielenie zamówienia, w tym 733 na roboty budowlane i 530 na usługi i dostawy. Według stanu na listopad br. zawarta została większość kontraktów tj. 1224 z czego 714 umów na roboty i 510 umów na usługi i dostawy. Wartość kontraktów podpisanych wynosiła 5 250 068 565 euro. Kwota ta określa niezbędne nakłady na wykonanie działań ujętych w studiach wykonalności, lub zatwierdzonych w kolejnych modyfikacjach decyzji KE, ale łącznie z przekroczeniami w stosunku do planowanych wartości kontraktów. Łączna kwota zakontraktowanych środków z FS to 2 769 073 760 euro, tj. 97,14% całego udziału środków tego funduszu przeznaczonych na realizację wszystkich projektów. Do listopada 2009 roku 75 projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności ma 100% podpisanych kontraktów.

Wartość środków unijnych otrzymanych od 2002 r. do końca listopada 2009 r. z Komisji Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych Funduszu Spójności w sektorze środowiska oraz dwa projekty pomocy technicznej wyniosła łącznie 1 837 428 tys. euro, z czego w 2009 r. była to kwota 447 011 tys. euro. Oznacza to realizację rocznych planów budżetowych na 2009 r. na poziomie 72%.

W odniesieniu do kwoty alokacji środków unijnych według podpisanych umów, która aktualnie wynosi 2 850 516 tys. euro, pozyskano dotychczas, w ramach płatności zaliczkowych i pośrednich, ok. 64% dofinansowania.

 

Informacja nt. wykorzystania środków unijnych

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012