c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2009

14 grudnia 2009 Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania w ramach POIiŚ dwóm beneficjentom: Gminie Trzebiatów oraz Gminie Dębno. Obie gminy realizują projekty z zakresu I osi priorytetowej POIIŚ - gospodarka wodno-ściekowa.

 

Beneficjent: Gmina Dębno

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno.

Koszt całkowity projektu: 20.859.272,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 15.163.121,87 zł.

Opis projektu.
Projekt zakłada wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 32.667 km oraz wybudowanie 47 przepompowni ścieków. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębiańska oraz Ostoja Gogolice-Kosa. Celem inwestycji jest likwidacja istniejących szamb, zbiorników bezodpływowych i odpływowych wraz z przewodami kanalizacyjnymi.
Projekt obejmuje wybudowanie:

 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Dolsk oraz na trasie z m. Dolsk do m. Ostrowiec gm. Dębno. Ścieki odprowadzane będą do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej m. Więcław,
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Ostrowcu oraz na trasie z Ostrowca do Barnówka gm. Dębno. Ścieki odprowadzane będą do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Więcław,
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Barnówko oraz kanalizacji tłocznej na trasie z m. Barnówko do m. Więcław,
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Gminy Dębno w n. Mostno i Więcław wraz z przesyłem do Dębna. Planowane przedsięwzięcie ma na celu uzbrojenie wsi Mostno i Więcław w sieć kanalizacji sanitarnej, która spowoduje likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych,
 • sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Tartacznej, Racławickiej, Bocznej i Chrobrego w m. Dębno oraz budowę przepompowni ścieków sanitarnych.

Dzięki realizacja projektu nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód i do gleby co przyczyni się do:

 • wyeliminowania degradacji obszarów chronionego krajobrazu,
 • ochrony terenów przyrodniczo cennych (rezerwat Czapli Ostrów, stanowiska żółwia błotnego i orał bielika),
 • poprawy stanu czystości i stanu sanitarnego systemu rowów melioracyjnych,
 • polepszenia stanu sanitarnego rzek i jezior w zlewni,
 • wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia wód wgłębnych, potencjalnych i istniejących lokalnych źródeł wód podziemnych, zaopatrujących w wodę mieszkańców,
 • redukcji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.

Czas realizacji:
Rozpoczęcie: listopad 2009 r.
Zakończenie: maj 2011 r.

 

Beneficjent: Gmina Trzebiatów

Tytuł projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów


Koszt całkowity projektu: 22.628.304,29 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 12.930.768,15 zł


Opis projektu.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego przedsięwzięcia:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,53 km w Trzebiatowie w ulicach: 3-go Maja, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, Dolnej, Małej Kolejki, Środkowa, Żeromskiego, Jaromin, Długa, Kasprowicza, Osiedlowa, Nowotki, Kwiatowa, 8-go Marca, Dąbrówki, Ogrodowa, Plac Lipowy, Lipowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Witosa, Kopernika, II Pułku Ułanów (łącznik sieci). Sieć kanalizacyjna obejmuje również 5 przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi.
b) budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 3,63 km w Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, 3 Maja, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Kasprowicza częściowo, Nowotki, 8 Marca, Kilińskiego, Sarnia.
c) budowa kompostowni osadów nadmiernych produkowanych w procesie oczyszczania ścieków przy oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie. Zakres zadania obejmuje budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie wraz z placami, wiatą stalową, oświetleniem terenu, kanalizacją sanitarną i deszczową. Do obsługi kompostowni przewiduje się zakupienie następujących urządzeń peryferyjnych: rozdrabniarko-mieszarki, przerzucarki, przesiewarki oraz ładowarki.


Czas realizacji.
Rozpoczęcie: styczeń 2007 r.
Zakończenie: październik 2011 r.

 

Moment przekazania potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Dębno. Na zdjęciu: Minister Stanisław Gawłowski oraz Piotr Downar - Burmistrz Dębna   Moment przekazania potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Trzebiatów na zdjęciu Stanisław Gawłowski oraz  Burmistrz Trzebiatowa - Sławomir Ruszkowski

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012