c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 listopad 2009
13 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
W związku z tym Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wprowadziła zmiany do Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ. W Vademecum wprowadzono następujące zmiany:
  1. Zmiana załącznika 1. do Vademecum tj. formularza wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego.
  2. W podrozdziale 1.2 Vademecum pn. Zasady identyfikacji dużego projektu dodano zapis informujący, że stosowany na potrzeby określenia statusu projektu (tj. projekt „duży” bądź „mały”) kurs wymiany służy również „ustaleniu czy dany projekt spełnia jedną z przesłanek definicji projektu generującego dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia 1083 tj. niedyskontowany całkowity koszt tego projektu przekracza wartość 1 mln EUR”.
 
Aktualna wersja Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ oraz formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego stanowiący załącznik 1. do Vademecum znajdują się tutaj  
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012