c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 09 listopad 2009

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jako Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofiansowanie w ramach POIiŚ, w obszarach

 

  1. Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – analiza techniczna projektów inwestycyjnych,
  2. Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – analiza techniczna projektów inwestycyjnych,
  3. Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – analiza techniczna projektów inwestycyjnych.
Eksperci powoływani są w celu rzetelnej i bezstronnej oceny w aspekcie analizy technicznej wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach I - II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ. Więcej informacji w ogłoszeniu. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym POIiŚ/02/2009 w terminie do dnia 19 listopada 2009r. w sekretariacie WFOŚiGW w Szczecinie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem; sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30), pod adresem:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin 
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: 
lub pod numerem tel. 091-486-15-56.
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie o naborze - pobierz 
2. Karta eksperta - pobierz
 

Projekt wsółfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012