c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 listopad 2009

W związku z otrzymaniem informacji od Instytucji Pośredniczącej, dotyczacej zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów, będących jst z wykorzystaniem trybu z wolnej ręki na dostawy i usługi, których wartość nie przekaracza 14 000 euro, w których do zamówienia doszło po przeprowadzeniu negocjacji z tylko jednym wykonawcą, bez uprzedniego rozeznania rynku, poniżej przedstawiono stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie:


Audytorzy KE wykazali, że mimo zgodności zastosowanego trybu udzielania zamówień z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, działanie takie jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności oraz przejrzystości. Powołano się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym podczas udzielania zamówień pyblicznych należy przestrzegać wskazanych powyżej zasad, zapewniajacych wszytskim potencjalnym oferentom odpowiedni poziom upublicznienia informacji o udzielanych zamówieniach. Bez względu na fakt, czy dane zamówienie jest objete zakresem stosowania dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie zamówień publiczbnych, instytucje zamawiajace powinny bezwzględnie przestrzegać zasad równego traktowania oraz przejrzystości, wynikajacych bezpośrednio z Traktatu ustanawiajacego Wspólnotę Europejską. Powyższe wymogi zostały wykazane w dokumencie opracowanym przez KE pn. „Komunikat wyjaśniający dotyczący prawa wspólnotowego, obowiązującego w dziedzinie zamówień publicznych, które są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych”. Komunikat jest dostępny w wersji polskiej w internetowej bazie aktów prawnych UE pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:PL:PDF
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012