c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 październik 2009

W związku z  uchwaleniem przez Sejm RP 27 sierpnia 2009 r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, dalej "ustawa") oraz Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) począwszy od 1 stycznia 2010 r.  funkcję instytucji dokonującej płatności wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego  przejmie tę funkcję także w stosunku do umów i decyzji o dofinansowanie odpowiednio zawartych lub wydanych przed 1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie.

Celem nowych regulacji jest wzmocnienie przejrzystości finansów publicznych i wprowadzenie stabilnych zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych, co ma wpłynąć na poprawę stanu finansów państwa. Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi oraz innymi środkami bezzwrotnymi. W ramach budżetu państwa wyodrębniony zostanie budżet środków europejskich. Deficyt oraz nadwyżka tych środków nie będą wliczane do budżetu państwa.

Zgodnie z nową ustawą BGK będzie dokonywał wszystkich płatności w programach unijnych z rachunków otwartych w Banku przez Ministra Finansów, z wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów pomocy technicznej. Oznacza to, że od nowego roku płatności realizowane przez BGK będą jedyną formą przekazywania środków beneficjentom, a tym samym znikną funkcjonujące dotychczas dotacje rozwojowe, które trzeba było rozliczać do końca każdego roku. Uzasadnieniem wprowadzanych zmian jest duża ilość projektów inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 r., wymagająca wprowadzenia płynnego sposobu przekazywania środków beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich. Nowy system zapewni finansowanie projektów do czasu zakończenia ich realizacji.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012