c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 wrzesień 2009
3 września 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizacjęWytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 4 września 2009 r.

 

 

Zaktualizowane Wytyczne wprowadzają udogodnienia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w następującym zakresie:
- ograniczenia wymogu zawierania umów w formie pisemnej oraz dokonywania rozeznania rynku w niektórych rodzajach zamówień, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Podrozdział 5.5 pkt 5 oraz Podrozdział 5.3 pkt 10),
- rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach kategorii „Zakup gruntów” na inne niż własność i użytkowanie wieczyste tytuły prawne do nieruchomości (Podrozdział 6.3, nowa Sekcja 6.3.6 oraz Załącznik nr 1 pkt 6),
- doprecyzowanie warunków kwalifikowalności prac związanych z przebudową urządzeń obcych (Podrozdział 6.4 pkt 9).
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012