c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 sierpień 2009

24 sierpnia br. w koszalińskiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z okazji uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mielno” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacek Chrzanowski, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński, Prezes Zarządu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu - Aleksander Janowski

Projekt gminy Mielno jako drugi w województwie zachodniopomorskim otrzyma dofinansowanie z UE na inwestycję związaną z ochroną środowiska w ramach Priorytetu I POIiŚ (gospodarka wodno-ściekowa). Całkowita wartość projektu wynosi 18.374.479,39 zł, Kwota dofinansowania z UE to: 8.184.060,92. Przedmiotem projektu jest budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla Gąsek i części Unieścia - turystycznych miejscowości gminy Mielno. Zadanie wpisuje się w działania objęte Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach I osi priorytetowej: gospodarka wodno-ściekowa. Celem głównym priorytetu jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zasobów przyrodniczych i naturalnych poprzez rozwiązanie problemu systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno. Realizacja projektu przyczyni się do: - polepszenia jakości wód powierzchniowych, w tym jezior, które są bazą dla rozwoju żeglarstwa
i sportów wodnych. - ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów.  - zlikwidowania zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarnego wynikające z niedoboru wody przeznaczonej do picia i zanieczyszczenia środowiska nieczyszczonymi ściekami. - poprawy jakość wody pitnej. - rozwoju usług, handlu, gastronomii, turystyki itp, Projekt obejmie: a) budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla Gąsek i części Unieścia.

Przewidziane do wybudowania sieci i obiekty budowlane wodociągowe i kanalizacyjne obejmują:

1. W miejscowości Gąski:

a) sieci wodociągowe o łącznej długości 10 545,6m

b) sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 570,0  m

c) przyłącza kanalizacyjne szt. 282 o łącznej długości 3028,4 m

d) przepompownie ścieków szt. 5

e) przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków szt. 3 o łącznej długości 81 m

2. W miejscowości Unieście:

a) sieci wodociągowe rozdzielcze o długości 921,0  m b) sieci kanalizacji sanitarnej o  łącznej długości 1173,5 m

c) przyłącza kanalizacyjne szt. 60 o łącznej długości 436,5 m

d) przepompownie ścieków szt. 1.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli na dostarczanie wody do obszaru już zabudowanego (planuje się tam dalszą rozbudowę) w części miejscowości Unieście i Gąski oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z tych terenów. Beneficjentem końcowym są więc mieszkańcy gminy i turyści odwiedzający gminę oraz potencjalni inwestorzy.

Od lewej: Prezes Zarządu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu - Aleksander Janowski, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacek Chrzanowski,  Od lewej: Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Jacek Chrzanowski, Od lewej: Prezes Zarządu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu - Aleksander Janowski, Wójt Gminy Mielno - Zbigniew Choiński, Prezes WFOŚiGW - Jacek Chrzanowski   

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012