c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 sierpień 2009

11 sierpnia 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. Nowelizacja najbardziej ucieszy beneficjentów, których projekty konkursowe były bardzo wysoko ocenione, lecz znalazły się minimalnie poniżej premiowanego progu punktowego. Wytyczne dopuszczają bowiem możliwość uruchomienia procedury odwoławczej.

 

 

 

Najistotniejsza zmiana wytycznych polega na wskazaniu, co oznacza przykład negatywnej oceny projektu, od której przysługuje odwołanie. Za taką należy uznać przypadek, w którym projekt:

  • przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,
  • (w związku z tym) projekt został umieszczony na tzw. liście rezerwowej lub liście rankingowej na pozycji, która uniemożliwia podpisanie z takim wnioskodawcą umowy o dofinansowanie.

W takim przypadku, wnioskodawca będzie mógł odwołać się i poprosić o zweryfikowanie wyników przeprowadzonej oceny.

Zmiana wyrównuje sytuację prawną wszystkich podmiotów, ubiegających się o dofinansowanie w tym samym konkursie. Dotychczas tylko wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone mieli prawo do odwołania się od negatywnej decyzji. Natomiast ci, których projekty zostały wysoko ocenione, lecz zamieszczone na liście rezerwowej lub na liście rankingowej tuż "pod kreską", musieli czekać na uwolnienie dodatkowych środków - bez prawa do odwołania się. Nowelizacja rozwiązuje ten problem.

 

Więcej informacji znajduje sie na stronie internetowej MRR

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012