c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 lipiec 2009
Zakończyła się ocena pod kątem kryteriów formalnych w ramach konkursu na działanie 9.3. POIiŚ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach POIiŚ”. Prawie 150 mln zł może trafić wkrótce do zachodniopomorskich beneficjentów. 

15 grudnia 2008 r. ogłoszono pierwszy konkurs na działanie 9.3. Nabór wniosków trwał od 2 lutego do 6 marca br. i  były one składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach konkursu wpłynęło do NFOŚiGW łącznie 135 projektów na łączną wartość 2 170,3 mln zł, w tym wnioskowana kwota ze środków UE wyniosła 1 086,3 mln zł, co w istocie przekroczyło ponad sześciokrotnie przewidzianą alokację w konkursie. Z naszego województwa do NFOŚiGW wpłynęło 15 projektów co było drugim wynikiem w kraju. Zachodniopomorskie było pierwsze pod względem wartości projektów, które opiewały na łączną kwotę przeszło 310 mln złotych. Ocenę formalną przeszło 14 wniosków, z czego 13 zostało ocenionych pozytywnie. Wkrótce okaże się, które z nich otrzyma dofinansowanie. Wszystkie wnioski z woj. zachodmiopomorskiego mają ogromne szanse aby je otrzymać. Wtedy blisko 150 mln zł w ramach POIiŚ trafi do zachodmiopomorskich beneficjentów.

 
Tabela: Wnioski ocenione pozytywnie.

 

Beneficjent
Wartość projektu [zł]
Wnioskowana kwota [zł]

Powiat Wałecki

27 019 738,74

12 842 255

Gmina Łobez

19 253 517,89
9 428 242,27

Powiat Szczecinecki

79 168 376,68
37 796 839,58

Powiat Drawski

17 401 570,74
8 333 275,97

Medicam SPZZOZ Gryfice

19 228 677,90
9 060 746,59

Gmina Miasto Szczecin

13 645 243
6 294 184,5

Gmina Miasto Koszalin

17 688 621
8 649 735,67

Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie

27 324 283,52
9 576 843,66

Powiat Choszczeński

17 163 967
8 212 653

Powiat Myśliborski

21 407 851,93
9 905 546,75

SPSK nr 2 PAM w Szczecinie

17 998 722
8 961 061

Miasto Darłowo

13 431 085
6 228 814,7

SPSK nr 1 PAM w Szczecinie

14 885 504,54
7 094 809,62
SUMA
305 617 159,94
142 385 008,31

 

 
Tylko projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu kamieńskiego”, gdzie wnioskodawcą był Powiat Kamieński, nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie priorytetowo traktuje zadnia finansowane ze środków unijnych, proponując Beneficjentom pomoc finansową na zabezpieczenie wkładu własnego. Decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie 12 beneficjentom udzielono deklaracji wsparcia finansowego na sfinansowanie wkładu własnego zgodnie z wymogiem trybu konkursowego dla działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
 

Informacje o działaniu 9.3
Głównym celem działania jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym, które będzie realizowane poprzez wsparcie dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażania tych obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją.
 
Jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe, organy policji oraz straży pożarnej, państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej a także kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia mogły ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację. W zakres wydatków kwalifikowalnych  wchodzą wydatki poniesione w związku z:
- ociepleniem obiektu,
- wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
- przygotowaniem dokumentacji technicznej dla projektu.
Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012