c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 czerwiec 2009
23 czerwca 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała nową wersję "Procedury uruchamiania oraz przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSS 2007-2013". Zastąpi ona dotychczasową wersję z 25 marca 2009 r.
Wprowadzone zmiany dotyczą:

 

 
  • ustalenia kursu po jakim będą przeliczane kwoty z EUR na PLN w przypadku zapewnienia finansowania w ramach PO EWT i EISP. Będzie stosowany kurs Europejskiego Banku Centralnego obowiązujący w przedostatnim dniu roboczym Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym sporządzenie wniosku o zapewnienie finansowania przez dysponenta (dodany został pkt 75a),
  • doprecyzowania Przepisów Przejściowych (IX rozdział Procedury), tak aby nie ulegało wątpliwości, iż wskazane w nich wymogi dotyczą także zapewnienia finansowania (zmodyfikowany został pkt 95),
  • dostosowania Procedury do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. (Dz. U. nr 94, poz. 770) zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które umożliwia ubieganie się o zapewnienie finansowania również na projekty wybierane w trybie konkursowym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki (dodane zostały pkt 66a i pkt 75a oraz zmodyfikowany został zal. 1B).
  • dodania w załączniku 1 E w Tabeli 2. dodatkowej kolumny („wydatki poniesione ze środków z części budżetowej dysponenta do końca przedostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku”), która będzie stanowić podstawę do weryfikacji danych z kolumny zawierającej kwotę wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność zaakceptowanych przez IPII/IP/IZ w zakresie wydatków poniesionych z części budżetowej dysponenta.

Więcej informacji znajduje sie na stronie MRR - kliknij

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012