c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 maj 2009
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument obowiązuje od 13 maja 2009 r.

 

 

Główne zmiany przyjęte w nowej wersji Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (wersja 3.1) dotyczą:
  • aktualizacji w zakresie trybu oceny wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych działań (możliwość podpisania umowy o dofinansowanie przed zatwierdzeniem przez KE, instytucje właściwe w procedurze odwoławczej),
  • aktualizacji w zakresie wyjaśnień dla projektów generujących dochód (zmiana rozporządzenia 1083/2006 wyłączająca projekty do 1 mln euro i wejście w życie nowych polskich wytycznych od 15 stycznia 2009 r.),
  • aktualizacji informacji na temat trybu wyboru projektów stosowanego w poszczególnych działaniach,
  • wprowadzenia nowego typu projektu (prace przygotowawcze) dla działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”,
  • doprecyzowania i aktualizacji innych zapisów (programy pomocy publicznej, nazwy departamentów itp.).
W przypadku załącznika nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ pt. Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ zmiany dotyczą:
  • optymalizacji zasad oceny projektów (rozszerzenie możliwości łączenia poszczególnych etapów oceny, modyfikacja zapisów odnoszących się do czasu przeznaczonego na ocenę i uzupełnianie wniosków przez beneficjenta),
  • dostosowania zapisów procedury odwoławczej do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2008 r.),
  • zwiększenia czytelności procedur poprzez doprecyzowanie i wyeliminowanie  powtarzających się zapisów
     

Nowy SZOP

Załącznik 2

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012