c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 kwiecień 2009

Mając na względzie potrzebę szybszego uruchamiania płatności na rzecz beneficjentów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komisja Europejska potwierdziła możliwość certyfikacji wypłacanych zaliczek. Beneficjenci mogą przekazać na rzecz wykonawców zaliczkę, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

 

1. Związana jest z pracami wykonywanymi w ramach realizowanego projektu;
2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
3. Została wypłacona zgodnie z praktyką i przepisami prawa handlowego;
4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.
 

Prosimy o korzystanie z tej formy wypłaty środków.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zostały zamieszczone następujące informacje:
- wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów (pod adresem: http://www.mos.gv.pl/odpady/metody_gospodarowania/mechaniczno-biologiczne_przetwarzanie/index.html)
- wytyczne dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (pod adresem: http://www.mos.gv.pl/odpady /gospodarka_odpadami/odpady_ulegające_biodegradacji/index.html)
Wyżej wymienione wytyczne mogą stanowić pomoc w przygotowaniu i ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami zgłaszanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz przy udzielaniu dotacji lub innych form pomocy finansowej ze środków krajowych.
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012