c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 kwiecień 2009
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 68.258.070 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na działanie 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną przeznaczono kwotę 21.555.180 zł a na działanie 46. Oczyszczanie ścieków – 46 702 890 zł. Termin składania wniosków upływa 5 czerwca br.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012