wfos

Opublikowano: 03 grudzień 2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,   ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska  miejskiego KONKURS NR POIS.2.5/1/2015

Nabór rozpoczyna się 30 listopada 2015 r. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29 lutego 2016 r. o godz. 24.00, w  kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29 lutego 2016 r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych/zdegradowanych (zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych), co pozwoli na usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Realizowane będą także działania związane z rozwojem terenów zieleni (w tym również tzw.green infrastructure), przyczyniających się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza.

Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w ramach Działania to 85 % wydatków kwalifikowanych.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 84 000 000,00 zł w tym:
- 40 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu nr 1);
- 40 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach (typ projektu nr 2);
- 4 000 000,00 zł zostanie przeznaczone na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,1,nabor-dla-dzialania-2-5-poiis-2014-2020.html
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015