wfos

Opublikowano: 09 listopad 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ramach uruchomionych działań zostanie udostępnionych na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł.

Narodowy Fundusz pierwsze nabory wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 rozpocznie 30 listopada.

W ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (Działanie 2.3) wspierane będą m.in. projekty budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty, świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Budżet konkursu wynosi 5 mld zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

 W ramach konkursu Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Działanie 2.4) wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie.  Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Z końcem listopada rozpocznie się konkurs Poprawa jakości środowiska miejskiego (Działanie 2.5). Dofinansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska . Budżet konkursu wynosi 84 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.  

Konkurs Gospodarka odpadami komunalnymi - budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( Działanie 2.2) rozpocznie się 1 grudnia. Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wnioski będzie można składać do 29 lutego 2016 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w NFOŚiGW za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie, który wraz z rozpoczęciem naboru zostanie udostępniony pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

Szczegółowe informacje nt. rodzaju finansowanych projektów oraz wymogów koniecznych do spełnienie przy ubieganiu się o wsparcie znajdują się w ogłoszeniach dla poszczególnych konkursów na stronie nfosigw.gov.pl

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 listopad 2015