c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 październik 2015
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w Poznaniu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, podpisał porozumienia z Wojewódzkimi Funduszami.

NFOŚiGW powierzył WFOŚiGW w Szczecinie zadania związane z realizacją Działania 2.2. POIiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz Działania 2.3. POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach:
a)    przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców;
b)    wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;
c)    kontrola na miejscu realizacji projektów.

Porozumienia podpisała Prezes Zarządu NFOŚiGW, Małgorzata Skucha oraz Prezesi Wojewódzkich Funduszy.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015