c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 październik 2015
Dziesięcioosobowa grupa dziennikarzy ze szczecińskich i warszawskich redakcji wzięła udział w wyjeździe studyjnym w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uczestnicy wyjazdu, zorganizowanego przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, mogli obejrzeć inwestycje, zrealizowane w Goleniowie, Słajsinie, Szczecinie oraz Zalesiu

Przedstawiciele mediów odwiedzili oczyszczalnię ścieków, prowadzoną przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. Oczyszczalnia, która została rozbudowana w ramach POIiŚ 2007-2013, obsługuje około 23 tys. odbiorców – między innymi mieszkańców Goleniowa i Podańska, a także firmy działające na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej została zwiększona przepustowość goleniowskiej oczyszczalni, a ponadto udało się usprawnić proces oczyszczania ścieków. W ramach projektów, realizowanych przez GWiK Sp. z o.o. powstała także kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - m. in. w ulicach: Sikorskiego, Paderewskiego, Leśnej, Wytwórczej oraz Stargardzkiej. Oprócz tego – dzięki wsparciu z UE – został zakupiony specjalistyczny wóz do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Kolejnym punktem w programie wyjazdu była wizyta w podnowogardzkim Słajsinie, gdzie mieści się Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami, zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI. To organizacja, zrzeszająca 27 gmin województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem RZGO, który został dofinansowany ze środków unijnych, jest odbiór, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, dostarczanych z terenu gmin, należących do CZG R-XXI. Uczestnicy wyjazdu mogli obserwować pracę instalacji, która zajmuje się mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów. Oprócz zarządzania RZGO w Słajsinie, Celowy Związek Gmin R-XXI realizuje unijny projekt, związany z rekultywacją 16 składowisk odpadów. Dzięki niemu dawne wysypiska śmieci zostaną symbolicznie oddane naturze – ich teren zostanie zagospodarowany i zostaną zasadzone rośliny.

Uczestnicy wyjazdu – w Punkcie Obsługi Programu PROSUMENT w Szczecinie – wzięli udział w konferencji prasowej, towarzyszącej podpisaniu umowy na przekazanie WFOŚiGW w Szczecinie 50 mln zł na realizację drugiej edycji Programu. Więcej szczegółów: https://www.wfos.szczecin.pl/1113-50-mln-zl-dla-wfosigw-w-szczecinie-na-druga-edycje-programu-priorytetowego-prosument.html

Dziennikarze, którzy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, mogli też obejrzeć instalację fotowoltaiczną, zrealizowaną w ramach Programu PROSUMENT. Na dachu domu na szczecińskim Bezrzeczu, dzięki wsparciu w ramach Programu, powstała instalacja OZE o mocy 6 kW. Właścicielka chętnie odpowiadała na pytania, dotyczące praktycznych aspektów powstawania instalacji.

Na zakończenie uczestnicy wyjazdu odwiedzili dofinansowany przez WFOŚiGW w Szczecinie Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Mieli możliwość obejrzenia chemicznych eksperymentów, prowadzonych przez pracowników TOEE, zwiedzić Ośrodek, a także – obejrzeć seans w mobilnym kinie sferycznym.

Wyjazd studyjny w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015