c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 luty 2009

27 lutego br. zakończył się nabór wniosków w IV edycji konkursu o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie I i II osi priorytetowej (Działania 1.1., 2.1., 2.2.) 

 
W ramach zakończonego konkursu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostało złożonych 5 wniosków:
 
Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach powyżej 15 tys. RLM.
1.    Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów. Koszt całkowity: 17.365.266,89 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 11.377.063 zł.
2.    Przebudowa przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach. Koszt całkowity: 10.428.340,55 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 7.400.628,30 zł.
3.    Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno. Koszt całkowity: 18.991.621 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 13.721.446,17 zł.
 
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzglednieniem odpadów niebezpiecznych.
1.    Rozbudowa i modernizacja Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Koszt całkowity: 16.549.962,62 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 11.161.927,82 zł.
 
Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
1.    Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4". Koszt całkowity: 88.022.171,34 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 74.818.845,64zł.
 
Łączna wartość projektów: 151.357.362,40 zł. Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania z POIiŚ: 118.479.910,93 zł
 
 
Ponadto, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek Celowego Związku Gmin - R XXI o dofinansowanie na realizację zadania „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie”. Wartość inwestycji: 89 882 207 zł.
 
Łączny koszt wszystkich projektów w ramach IV naboru konkursowego dla I i II Priorytetu z woj. zachodniopomorskiego to: 208 362 117,93 zł.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012