c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 lipiec 2015 2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 r.
Zmiany wprowadzone do Wytycznych mają przede wszystkim na celu uproszczenie i przyspieszenie realizacji projektów POIiŚ 2007-2013. Główne zmiany to:
  • kompleksowa zmiana postanowień dotyczących robót zamiennych oraz wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych (w dotychczas obowiązujących Wytycznych była to sekcja 6.4.2, w obowiązujących Wytycznych jest to sekcja 5.5.1);
  • w podrozdziale 5.7 doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące cesji oraz wprowadzona możliwość kwalifikowania wydatków poniesionych w wyniku zastosowania instytucji przekazu i depozytu sądowego;
  • w podrozdziale 5.5 doprecyzowana została zasada jawności dla zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Pzp;
  • w podrozdziale 5.9 doprecyzowana została kwestia dochodów incydentalnych, w tym kar umownych, m.in. w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej;
  • w podrozdziale 6.2 doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące rozliczania wydatków poniesionych na wynagrodzenie pracownika, w przypadku, gdy z pracownikiem zawarto więcej niż jedną umowę o pracę;
  • w podrozdziale 6.3 doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące limitu 10 proc. na zakup gruntów w przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej oraz wprowadzono możliwość kwalifikowania wydatków związanych z nabyciem nieruchomości, mimo że zakup tej nieruchomości nie zostanie rozliczony w ramach projektu, ze względu, że nie został on faktycznie poniesiony (kompensata);
  • w podrozdziale 6.12 zostały wprowadzone zmiany wynikające z dostosowania do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 06 lipiec 2015