c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 marzec 2014
Przedstawiamy wzory dokumentów, obowiązujące w procesie udzielania dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Środowiska na rok 2014:
  1. załącznik nr 1 - wzór informacji o przekazaniu dochodów na rachunek bankowy Ministra właściwego do spraw środowiska i Ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  2. załącznik nr 2 - wzór wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej;
  3. załącznik nr 3 - wzór wniosku o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej;
  4. załącznik nr 4 - wzór wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej;
  5. załącznik nr 5 - wzór wniosku o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej.
Dla zapewnienia właściwego obiegu dokumentów obowiązującego w przypadku wszystkich rezerw celowych, wnioski dotyczące rezerwy poz. 59 składane przez kierowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska jako dysponentów III stopnia, należy przekazywać do dysponentów II stopnia, którzy po zatwierdzeniu dokumentów kierować je będą do właściwych funduszy. W przypadku pozostałych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Środowiska obieg dokumentów pozostaje taki sam jak w roku 2013.
Ponadto wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez pjb do właściwych Funduszy minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności.  Ostateczny termin składania przez Fundusze do Ministra Środowiska wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków), upływa odpowiednio:
  • dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania z budżetu państwa do 3 listopada 2014 r.
  • dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 14 listopada 2014 r.
Jednocześnie termin składania wniosków o zapewnienie finansowania /dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania /dofinansowania zadań upływa 2 grudnia 2014 r. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane  od roku 2015.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 marzec 2014