c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 listopad 2016

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „ustawa”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71–323 Szczecin, dalej jako „WFOŚiGW”.
  2. Dane osobowe wnioskodawców/beneficjentów będą przetwarzane w celu należytej realizacji zadań przez WFOŚiGW.
  3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom/kancelariom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu zalegania z należnościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie.
  4. Wnioskodawcy/beneficjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Dane osobowe wnioskodawców/beneficjentów są przetwarzane fakultatywnie (dobrowolnie) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 - 3, 5 ustawy oraz obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 5 i 10 ustawy. Odmowa udostępnienia danych osobowych przez wnioskodawcę/beneficjenta spowoduje niemożność świadczenia usług przez WFOŚiGW.
  6. Wnioskodawcy/beneficjentowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 listopad 2016