wfos

Opublikowano: 04 październik 2008
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym.
 
WFOŚiGWDziałalność WFOŚiGW w Szczecinie skierowana jest na współfinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości.

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:  
 
  • ochrony wód i gospodarki wodnej, 
  • ochrony atmosfery, 
  • ochrony ziemi, 
  • ochrony przyrody, 
  • edukacji ekologicznej, 
  • profilaktyki zdrowotnej, 
  • zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
  • monitoringu środowiska. 
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które są kapitałochłonne i wieloletnie.
 
Model funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z osobowością prawną sprawdził się jako efektywny, dyscyplinujący inwestorów składnik polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 lipiec 2017