c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 lipiec 2015

„Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra”

Beneficjent : Gmina Dobra
Data podpisania umowy : 27.02.2015r.
Koszt całkowity inwestycji : 152 948,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności : 91 736,25 PLN
Termin realizacji projektu: 10.03.2009r. r. do 30.09.2015 r.
 
Projekt obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Dobra, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Realizacja powyższych działań wpłynie bezpośrednio na podwyższenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Dobra co przyczyni się do zapewnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG. Poprzez planowany w przyszłych latach rozwój infrastruktury technicznej Gminy, wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu, przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz niezbędnej dokumentacji środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z przepompownią ścieków PS Nowa do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz przygotowanie Studium Wykonalności dla całego przedsięwzięcia. Zaplanowane w ramach projektu wydatki przyczynią się do realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju
 
Beneficjent: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
Data podpisania umowy: 13.02.2015 r.
Koszt całkowity inwestycji: 347 352,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 240 040,00 PLN
Termin realizacji projektu: : 02.07.2012r. – 30.09.2015r.
 
Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju" obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Połczyn-Zdrój. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie –Zdroju jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r. w spr. oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto rozbudowa i modernizacja oczyszczalni realizuje strategiczne cele zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, w tym poprawa stanu infrastruktury technicznej. Poprzez rozbudowę spełnione zostaną także założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, dotyczące poprawy stanu środowiska związanego z poprawą jakości wód, poprzez rozbudowę infrastruktury oczyszczania ścieków.
 
Zakres rzeczowy projektu przygotowawczego obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju", a także przygotowanie Studium Wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Uzyskanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej realizację zadań inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020, zaś zaplanowane w ramach projektu wydatki przyczynią się do realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg”
 
Beneficjent: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Data podpisania umowy : 18.05.2015 r.
Koszt całkowity inwestycji: 5 908 190,23 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Spójności: 2 617 952,71 PLN
Termin realizacji projektu: 27.06.2014r. – 31.12.2015r.
 
Celem projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg”  jest usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez modernizację i ograniczenie zużycia energii elektrycznej na obsługującej aglomerację Kołobrzeg oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków zapewni utrzymanie zgodności z podstawowymi – stale zaostrzającymi istniejące wymogi - aktami prawnymi, zarówno krajowymi, jak i europejskimi  w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych.
Ponadto w ramach projektu zostanie wprowadzony do eksploatacji nowoczesny tabor techniczny, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb Spółki w zakresie prawidłowego zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z eksploatacją sieci poprzez szybką i precyzyjną ocenę ewentualnych uszkodzeń i doboru metod naprawy wraz z tworzeniem cyfrowych modeli i zapisów danych.  
                               
W ramach inwestycji będą realizowane zadania polegające na:  - modernizacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, poprzez zmianę systemu napowietrzania ścieków, - modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości 3,44 km na terenie miasta Kołobrzeg (ul. Wiosenna, ul. Wolności, ul. Rzeczna), Gminy Kołobrzeg (miejscowość Kądzielno) oraz Gminy Ustronie Morskie (miejscowość Sianożęty), - zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, - zakupu kamerowozu z kompletnym zestawem do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów:
-  poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców,
- usprawnienia funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez zakup specjalistycznych samochodów,
- ograniczenia negatywnego wpływu oczyszczalni na stan wód Morza Bałtyckiego,
- poprawy walorów rekreacyjnych terenów objętych projektem,
- stworzenia podstaw do rozwoju gospodarczego,
- stworzenia warunków dla przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
- osiągnięcia wymaganego Dyrektywami stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 luty 2016