wfos

Opublikowano: 21 wrzesień 2009

Elementy identyfikacji wizulanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Księga znaku WFOŚiGW

Logo w formacie JPG

Logo w formacie CDR
 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominamy, że logotyp WFOŚiGW w Szczecinie jest wyłączną własnością i przedmiotem majątkowych praw autorskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl cytowanych przepisów Funduszowi jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu / logotypu / i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i  podlega z tego tytułu ochronie prawnej.
 
Zasady posługiwania się logotypem WFOŚiGW w Szczecinie przez podmioty zewnętrzne / Beneficjentów / zostały określone w regulacjach wewnętrznych Funduszu tj. w Zasadach Oznakowania Zadań Dofinansowanych ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” - załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 177/2012 z dnia 13.11.2012 r.
 
Możliwość używania logotypu WFOŚiGW w Szczecinie dla potrzeb innych niż wymienione w przywołanych powyżej zasadach wymaga każdorazowo zgody Funduszu, wyrażonej na piśmie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 lipiec 2015