c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018

ODBUDOWA POPULACJI PSZCZÓŁ  -  nabór wniosków w roku 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół.Nabór wniosków ma charakter konkursowy poczynając od 04 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r.. Program pilotażowy zakłada zwiększenie populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów i składników przyrody poprzez:

  • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zapewnienie ciągłości istnienia gatunku,
  • działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, np:   zakup rodzin pszczelich, zakup odkładów pszczelich, zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.
  • podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej,
  • organizację akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi,
  • realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających,
  • organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które zainteresowane są problematyką spadku populacji gatunków zapylających,
  • rewitalizację istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminie naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Informacja o weryfikacji wniosków na odbudowę populacji pszczół
 
Zgodnie z zapisami punktu III.4 Regulaminu naboru wniosków w trybie konkursowym na projekty z zakresu odbudowy populacji pszczół w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018 w ramach naboru wniosków złożonych zostało 8 wniosków.

W wyniku weryfikacji wstępnej złożonych dokumentów:
- 6 wniosków na łączną kwotę 281.344,40 zł dofinansowania w formie dotacji przeszło etap weryfikacji wstępnej i zostało wezwanych do uzupełniania dokumentacji,
- 1 beneficjent zrezygnował z dofinansowania,
- 1 wniosek nie spełniał wymogów formalnych i został wycofany z dalszej oceny.

Pliki do pobrania:

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 kwiecień 2018