c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 styczeń 2018

OCHRONA PRZYRODY  -  nabór wniosków w roku 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór  wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody.Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od 04 stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
 • restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych,
 • ochrona w ramach obszarów Natura 2000,
 • wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
 • działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne)  i pomników przyrody,
 • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
 • monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach),
 • tworzenie internetowych platform,  portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
 • inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska,
 • współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawarto w regulaminach naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy (tabela).

Pliki do pobrania:

 1. Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Województwie Zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2018
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 styczeń 2018