wfos

Opublikowano: 04 czerwiec 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w wyniku wyczerpania alokacji środków przewidzianych na rok 2020 w Programie Priorytetowym „Moja Woda”, nabór wniosków w Portalu Beneficjenta zostaje wstrzymany z dniem 12 października  2020 roku. Wersje papierowe oraz korekty złożonych dotychczas wniosków należy składać najpóźniej do dnia  30 października 2020 roku.
Formularze złożone po wskazanych terminach nie będą rozpatrywane. 
Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwo Klimatu zapowiedziały kontynuację Programu Priorytetowego „Moja Woda” z początkiem 2021 roku. Informacje o wznowieniu naboru będą dostępne na stronie:
www.wfos.szczecin.pl


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 - 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu Beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta
 4. Wypełniony formularz wniosku, należy wydrukować tego samego dnia, którego został wysłany do Portalu Beneficjenta, podpisać i w możliwie najszybszym terminie dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do:
 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
lub
 
Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
 
 
w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu:
w Biurze Szczecin:

•    Pani Joanna Buczek - tel. 91 48-55-132
•    Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112
•    Pani Julia Raducha - tel. 91 48-55-122
•    Pani Olga Czerwińska - tel. 91 48-55-115
•    Pan Robert Kołodziejczyk - tel. 91 48-55-131

w Biurze Koszalin:
•    Pani Emilia Jankiewicz - tel. 94 34-67-214

Załączniki i odsyłacze:
 1. Złóż wniosek (nowe okno)
 2. Ogłoszenie o naborze
 3. Program priorytetowy "Moja Woda"
 4. Regulamin programu "Moja Woda"
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości i posesji, na której ma być montowany system odzysku wody deszczowej (dotyczy stanu sprzed, w trakcie i po wykonaniu zadania) i dołączenia ww. dokumentacji do zapotrzebowania na wypłatę.
 1. Oświadczenie o samodzielnym montażu
 2. Protokół odbioru końcowego
 3. Oświadczenie współmałzonka
 4. Oświadczenie o efekcie ekologicznym i trwalosci
 5. Druk zapotrzebowania na wypłatę
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 październik 2020