c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 sierpień 2012
UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie wydłużył termin składania wniosków do 14 września br. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wnioskodawcą projektu może być gmina lub wiele gmin, w tym związki i stowarzyszenia gmin.
Przyjęto, że gmina może złożyć tylko jeden wniosek lub uczestniczyć we wspólnym projekcie złożonym przez wiele gmin, w tym związków i stowarzyszeń gmin. Natomiast w przypadku wniosku złożonym przez wiele gmin należy wskazać gminę wiodącą w projekcie, która będzie upoważniona przez pozostałe gminy do złożenia, prowadzenia i rozliczenia wniosku z WFOŚiGW. 
 
Nabór obejmuje projekty w obszarze zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności dotyczące:  
 
opracowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
opracowania programów oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych i informacyjnych,
organizacji szkoleń i seminariów oraz warsztatów edukacyjnych,
organizacji spotkań z mieszkańcami.
 
Projekty wyłonione w drodze naboru otrzymują dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z liczby mieszkańców gminy lub wielu gmin składających wspólny wniosek wg stanu na dzień 31.12.2010 r. pomnożonej przez jeden złotych i zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zapotrzebowanie na wypłatę na przyznane środki finansowe musi być złożone najpóźniej do 30 listopada 2012 roku.
 
Wnioski w formie pisemnej wraz wymaganymi załącznikami w naborze o charakterze ciągłym można składać w Biurze WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie od 15 marca 2012 r. do chwili wypłacania środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym na rok 2012, jednak nie później niż do 14 września 2012 r. 

Regulamin naboru wniosków oraz wniosek aplikacyjny dostępne są poniżej.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 sierpień 2012